หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุรดีนา  จารง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   18 ก.ค. 2560    ถึงวันที่   21 ก.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเทคนิคการเเพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ครั้งที่ 9
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 ก.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การบริการโลหิตเรื่อง การแก้ปัญหางานประจำวันในการบริการโลหิต ภาคบรรยายเเละปฏิบัติการ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ด้รับความรู้เกี่ยวกับการเลือกและเตรียมส่วนประกอบของเลือดที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยประเภทต่างๆ - ได้เรียนรู้เทคนิคที่จำเป็นต้องใช้นอกเหนือจากงานประจำวันในการตรวจหาปฏิกิริยาระหว่างแอนติบอดีและแอนติเจนของหมู่เลือด รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการตรวจจำเเนกชนิดของเเอนติบอดี ด้วยวิธี Adsorption elution เเละ Antibody identification - ได้เรียนรู้กรณีศึกษาในงานวิทยาศาสตร์ การบริการโลหิต และแนวทางการแก้ไขปัญหาและการสืบสวนหาสาเหตุของความผิดปกติที่เกิดขึ้นในงานบริการโลหิต

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สามารถนำความรู้ที่ได้จากภาคปฏิบัติการ ได้เเก่ การทำ Adsorption elution เเละ Antibody identification มาปรับใช้ในการจัดเตรียมการสอนปฏิบัติการจริง ในรายวิชา MTH-359 และ MTH-360 รวมถึงข้อควรระวัง เเละ กรณีศึกษาที่มักพบบ่อยให้นักศึกษาได้เรียนรู้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th