หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิรารัตน์  สองสี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   19 ก.ค. 2560    ถึงวันที่   21 ก.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ครั้งที่ 9
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 ก.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต เรื่อง การแก้ปัญหางานประจำวันในการบริการโลหิต

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  - ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกและเตรียมส่วนประกอบของเลือดที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยประเภทต่างๆ - ได้เรียนรู้เทคนิคที่จำเป็นต้องใช้นอกเหนือจากงานประจำวันในการตรวจหาปฏิกิริยาระหว่างแอนติบอดีและแอนติเจนของหมู่เลือด รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการจริง - ได้เรียนรู้กรณีศึกษาที่น่าสนใจ และแนวทางการแก้ไขปัญหาและการสืบสวนหาสาเหตุของความผิดปกติที่เกิดขึ้นในงานบริการโลหิต

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิคทางห้องปฏิบัติการที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา MTH-359 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1 และ MTH-360 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0464 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th