หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุริยัน  สุขติ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   20 ก.ค. 2560    ถึงวันที่   21 ก.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 3 ปี 2560 เรื่องการแปลผลการตรวจคัดกรองและวินิจฉั
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 ก.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแะฮีโมโกลบินที่ผิดปกติในประเทศไทย และที่พบมากในภาคใต้ การตรวจคัดกรองและการตรวจชนิดของฮีโมโกลบินด้วยเทคนิคต่างๆ ฝึกปฏิบัติ และแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การควบคุมคุณภาพ และการประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการในการตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมีย กรณีศึกษา ร่วมอภิปราย และนำเสนอ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเตรียมการสอนให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ในหัวข้อ การควบคุมและป้องกันธาลัสซีเมียในประเทศไทย ในรายวิชาโลหิตวิทยาคลินิก 1 และการฝึกปฏิบัตินักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  องค์ความที่ได้สามารถนำมาพัฒนาต่อในแง่ทิศทางการดำเนินการวิจัยให้เหมาะสมกับปัญหาธาลัสซีเมียที่พบในภาคใต้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th