หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรรณธิดา  หนูยัง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   26 มิ.ย. 2560    ถึงวันที่   27 มิ.ย. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   รพ.กรุงเทพ ภูเก็ต   จังหวัด  ภูเก็ต
  เรื่อง/หลักสูตร    Continuity of care : Early ambulation in ICU and pulmonary rehabilitation
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    18 ก.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  - short term morbidity and mortality of critical illness are strongly associated with muscle weakness. - there's a variety of evidence based exercise modalities available for early stages of critical illness that facilitate muscle strength and functional outcome. - treatment should be administered jointly between medical, physical therapy and nursing staff. - physical therapy should be responsible for implementing mobilization plans and exercise prescription and make recommendations for progression of these in conjunction with other team members.

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ในการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในICU เราสามารถให้การรักษาให้เขาได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ เพราะว่ายิ่งเราให้การรักษาทันที จะทำให้ผู้ป่วยหายได้เร็วขึ้น ถึงแม้ยังไม่มีเครื่องมือแบบในต่างประเทศ แต่เราก็สามารถใช้เครื่องมือที่มีอยู่และใช้กำลังของผู้รักษาได้ ซึ่งเรื่องสำคัญอีกอย่างคือการทำงานกับสหวิชาชีพ เราควรทำงานร่วมกันแบบพูดคุยปรึกษากัน เพื่อให้การรักษาเป็นไปได้ด้วยดีและเป็นผลดีต่อทั้งผู้ป่วยและผู้รักษา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - งานวิจัยการออกกำลังกายในผู้ป่วย หรือการวัดค่าต่างๆในผู้ป่วยในICU

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th