หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มนัส  โคตรพุ้ย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   13 ก.ค. 2560    ถึงวันที่   14 ก.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาคณบดีสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    การอบรมการเรียนการสอนรายวิชาสารสนเทศทางสุขภาพและการประยุกต์ใช้
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    17 ก.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  เป็นการอบรม 2 วัน วันที่ 1 ภาคเช้า เป็นการบรรยายการใช้ข้อมูลทางสุขภาพเพื่อการทำวิจัย โดย อาจารย์จาก ม.จุฬาฯ และ อ.ลิขิต ม.มหิดล ภาคบ่าย เป็นการบรรยายการประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่อการเรียนการสอน เช่น Microsoft excel, Weka และการบรรยายการใช้สื่อในการนำเสนอข้อมูล จาก อ.มหิดล 3 ท่าน วันที่ 2 ภาคเช้า เป็นการบรรยายการประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่อการเรียนการสอน (ต่อเนื่อง) ภาคบ่าย เป็นการฝึกทำตารางแผนการสอนของรายวิชาสารสนเทศทางสุขภาพและการประยุกต์ใช้

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้รู้แนวการทำแผนการสอนในรายวิชาสารสนเทศทางสุขภาพและการประยุกต์ใช้ ว่า ต้องสอนให้นักศึกษาในหัวข้อใดบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการสอนของอาจารย์เทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศไทย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำมาปรับปรุงการทำแผนการสอนของรายวิชา สารสนเทศทางสุขภาพและการประยุกต์ใช้ ของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ วลัยลักษณ์ หลักสูตรปรับปรุง 2560

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0464 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th