หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุริยัน  สุขติ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   13 ก.ค. 2560    ถึงวันที่   14 ก.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสารสนเทศทางสุขภาพและการประยุกต์ใช้"
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 ก.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  กระบวนการการจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ด้วยเทคนิคและเครื่องมือต่างๆและฝึกปฏิบัติการใช้ Excel เพื่อทำการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทำให้ได้ข้อมูลทางสุขภาพที่เป็นประโยชน์แก่การนำมาใช้ เช่น การพยากรณ์โรค การหากลุ่มเสี่ยงโรค การหาปัจจัยการเกิดโรค จากข้อฐานข้อมูลที่มีอยู่ที่มีอยู่จากแหล่งต่างๆ และการนำเสนอข้อมูลให้สามารถเข้าใจและนำไปใช้ได้อย่างง่าย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ และแก้ไข การวางแผนเพื่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสารสนเทศทางสุขภาพและการประยุกต์ใช้ ให้มีความสอดคล้องกับ มคอ.1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สามารถนำความรู้ที่ได้ มาพัฒนาทั้งการเรียนการสอน และการทำวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถนำมาใช้ในระบบสุขภาพ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th