หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   05 ก.ค. 2560    ถึงวันที่   07 ก.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศศภท.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาทางเภสัชศาสตร์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 ก.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  ได้มีการเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาทางเภสัชศาสตร์ ซึ่งในการประกอบด้วย 1. การนำเสนอคู่มือ patient safety+RDU 2. การนำเสนอ teaching tool เพื่อปรับใช้ในการเรียนการสอน 3. การประเมินต่างๆ ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนให้สามารถพัฒนานักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th