หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อุไร  จเรประพาฬ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   05 ก.ค. 2560    ถึงวันที่   07 ก.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะพยาบาลศาสตรื มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    International Nursing Conference: Ethics,Esthetics, and Empirics in Nursing ; Driving Forces for Bet
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 ก.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  การประชุมนี้เน้น Panel เพื่อเสนอองค์ความรู้ใหม่ๆ ในด้าน Ethics,Esthetics, and Empirics in Nursing ในห้องประชุมใหญ่ จัดให้มีการนำเสนอผลการวิจัยในห้องย่อย และจัด Student Forum เพื่อให้นักศึกษาได้แลเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในระดับปริญญาตรี และหลังปริญญาตรี

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้เรื่องEthics,Esthetics, and Empirics in Nursing มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การบริการวิชาการและงานวิจัยเพื่อให้ ผลการศึกษามีความน่าเชื่อถือ และใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ต่อไปได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำแนวทางการพัมนางานวิจัยที่มีคุณภาพมาใช้กับการวิจัยที่มีอยู่บอกต่อ แลกเปลี่ยน และให้ข้อมูลกับทีมวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th