หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อุไร  จเรประพาฬ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   02 มิ.ย. 2560    ถึงวันที่   03 มิ.ย. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และนวัตกรรมการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 ก.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  การสร้างเสริมสุขภาพขั้นพื้นฐานในปัจจุบันทั่วโลกใช้ Ottawa Charter เป็นแนวทางการดำเนินงาน ประกอบด้วย การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ การปรับระบบบริการและการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ซึ่งการประชุมครั้งนี้เน้นนำเสนอผลงานการสร้างเสริมสุขภาพของหน่วยงาน องคืกรต่างๆที่โดดเด่นในด้านต่างๆเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้มีการขยายการดำเนิน ต่อยอดได้ในระยะต่อไป

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  1) นำศูนย์เรียนรู้ที่โดดเด่นในด้านต่างๆมาใช้ในการเรียนการสอน 2) บูรณาการความรู้เหล่านั้นไปใช้ในการวิจัยและบริการวิชาการ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพที่แต่ละหน่วยงานดำเนินการมาทดลองใช้กับพื้นที่ที่กำลังศึกษาวิจัยอยู่

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th