หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อุไร  จเรประพาฬ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   30 มี.ค. 2560    ถึงวันที่   31 มี.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9 เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 25 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 ก.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  การประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัยเรื่อง "รูปแบบการดำเนินงานของทีมประสานวิชาการในโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ตอนบน"

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  1) คำแนนะนำจากคณะกรรมการในการนำเสนองานวิจัย ช่วยพัฒนาาการทำงานวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง 2) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการ แนวคิด แนวทางในการศึกษาวิจัยได้จากหลากหลายวิชาชีพ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  กระบวนการศึกษาวิจัย และการทำให้งานวิจัยมีคุณภาพ น่าเชื่อถือ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th