หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กชพรรณ  นุ่นสังข์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   19 พ.ย. 2559    ถึงวันที่   19 พ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สกอ.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    อบรมการจัดการเรียนการสอน ThaiMOOC
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 ก.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  


ร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอน โดยโครงการ ThaiMOOC

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ชื่อแผนงานที่ 3 การสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทำโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อเป็นระบบและศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชนแห่งชาติ (Thai MOOC) เป็นสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพื่อรองรับ “การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” (Lifelong Learning Space)   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นำความรู้ที่ได้มาจัดรูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชา WU003 จิตวิทยาพัฒนาการวัยสูงอายุ และ WU004 จิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่น โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เครือข่ายภาคใต้ตอนบน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาต่อยอดรูปแบบกิจกรรมจากเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดกิจกรรม วิธีการสอน การประเมินผล และสื่อเพื่อการเรียนรู้ในรายวิชา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th