หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กชพรรณ  นุ่นสังข์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   26 เม.ย. 2560    ถึงวันที่   27 เม.ย. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กระทรวง ICT   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Education ICT Forum 2017 : How To Education System to Accelerate Thailand 4.0
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 ก.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  

อัพเดทการศึกษา ตามร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เน้นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และกระบวนการเรียนการสอนในยุคหน้า ที่จะเปลี่ยนรูปแบบไปเป็น digital technology รวมถึงเวทีแสดงนวัตกรรมการพัฒนาและจัดระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการใช้งาน ICT ในการบริหาร การบริการ และพัฒนาองค์กร การศึกษา วิจัย เพิ่มศักยภาพ และพัฒนานวัตกรรมด้านการใช้ ICT เพื่อบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนสมัยใหม่ การพัฒนาความสามารถของนักศึกษา บุคลากร และสังคมให้มีควารู้ ทักษะในการใช้ ICT ผ่านหลักสูตรร่วมสมัย   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  พัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนให้มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th