หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นิธิตา  ปิยอมรพันธุ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   28 มิ.ย. 2560    ถึงวันที่   30 มิ.ย. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    WCPT-AWP & PTAT congress 2017 "moving towards health, longevity, and sustainability"
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    11 ก.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ

ได้นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์เรื่อง cognitive improvement enhances physical function in patients with moderate to severe COPD   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

แลกเปลี่ยนแนวทางการสอนนักศึกษากายภาพบำบัดระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก

แลกเปลี่ยนความรู้จากงานวิจัยต่างๆ ของนักวิจัยที่เข้าร่วมประชุม  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนบางส่วนในรายวิชา PTH-351 352 และ 353 ตามแบบที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ได้มากที่สุดพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0465 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th