หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นิธิตา  ปิยอมรพันธุ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   27 มิ.ย. 2560    ถึงวันที่   27 มิ.ย. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   รพ.กรุงเทพ ภูเก็ต   จังหวัด  ภูเก็ต
  เรื่อง/หลักสูตร    continuity of care: early ambulation in ICU and pulmonary rehabilitation
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    11 ก.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  

การดูแลรักษาผู้ป่วยทางกายภาพบำบัดในหอวิกฤต

ประโยชน์ของ early ambulation   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

การสอนนักศึกษากายภาพบำบัดในรายวิชา PTH-351 352 และ 353 เรื่องการดูแลผู้ป่วยใน ICU

การดูแลรักษาผู้ป่วยใน ICU  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

การสอนให้นักศึกษาเข้าใจบทบาทของนักกายภาพบำบัดในการดูแลรักษาผู้ป่วยใน ICUพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th