หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พวงทิพย์  ภู่พงษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   27 มิ.ย. 2560    ถึงวันที่   30 มิ.ย. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมน์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมทางวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 41
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    07 ก.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  1.สารสนเทศทางสุขภาพและการประยุกต์ใช้ 2. บทบาทวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในยุค 4.0 3. นโยบายการป้องกันเชื้อดื้อยาระดับชาติ 4. อุบัติการณ์เชื้อดื้อยาในปัจจุบัน 5. โรคติดเชื้อไวรัสที่มียุงเป็นพาหะ 6. การตรวจ Phenotypic และการหาค่า MIC โดยใช้เครื่องอัตโนมัติ VitekII 7. Q&A in Medical Microbiology (meet the expert) 8. Tips in Clinical Laboratory Management (service center and mobile lab service)

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เนื้อหาในเชิงวิชาการ นำมาปรับใช้ในการเรียนการสอน เพื่อปรับความรู้ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย เนื้อในเชิงบริหารจัดการ นำมาปรับใช้กับการบริหารจัดการสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เช่น การจัดการห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มวล. แนวคิดการบริหาร WU-MeT เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมบูธจัดแสดงเครื่องมือวิทยาศาสตร์/ทางการแพทย์ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาคัดเลือกเครื่องมือสำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้ที่ได้จากเรื่องสารสนเทศทางสุขภาพและการประยุกต์ใช้ ไปร่วมจัดหาการหารือการจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณาจารย์เทคนิคการแพทย์จากมหาวิทยาลัยอื่น เพื่อจัดแนวทางที่เหมาะสมสำหรับรายวิชาดังกล่าว (เนื่องจากวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาใหม่ตามกำหนดใน มคอ.1)

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th