หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พีรรัชต์  ไทยนะ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   29 มิ.ย. 2560    ถึงวันที่   30 มิ.ย. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ประเด็นหลัก: ขอบฟ้าใหม่ของการจัดการศึกษาเภสัชศาสตร์ไทย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    07 ก.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  

มีการบรรยาย อภิปรายกลุ่ม workshop และการนำเสนอผลงานวืจัยในรูปแบบโปสเตอร์ ดังนี้

1. บรรยาย สถานการณ์ ทิศทางการจัดการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย 2. Panel discussion: Innovative Pharmacy Education in Asean Countries" 3.Panel discussion "Collaborative activities in pharmacy education between pharmacy school in ASEAN Country Case studies and opportunities" 4. Show and share cases in pharmacy education: in clinical teaching, pharmaceutical teaching and social pharmacy teaching. 5. The new horizon of pharmacy education (โดยนายกเภสัชกรรมโรงพยาบาล นายกเภสัชกรรมชุมชน และ เภสัชกรบริษัท สยามไบโอไซแอนซ์) 6. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสำหรับการจัดการศึกษาเภสัชศาสตร์ 7. Workshops "innovation for pharmacy education" (Active learning tools engage your students with fun and free tools, creating augmented reality and intrographic to support teaching, pharmacy education research essential and relevant)

 สำหรับงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่นำเสนอในรูปโปสเตอร์มีจำนวน 18 เรื่อง  ดังตัวอย่าง ดังนี้ 1. การจัดการเรียนการสอนร่วมระหว่างวิชาชีพเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่บ้านด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์โดย 5 คณะ ของ ม.มหาสารคาม  2. การเรียนรู้บทบาทวิชาชีพและการทำงานร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพผ่านกระบวนการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงซกรณีศึกษารายวิชาเภสัชศาสตร์สัมพันธ์ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้แทน lecture-based เช่น การใช้ flipped classroom learning model, PBL, individual and team learning โดยใช้เกมส์เป็นสื่อในการกระตุ้นการเรียนรู้ เช่น การใช้เกมส์ออนไลน์ Kahoot, การนำข้อมูลที่จะสอนมาสรุปในรูปแบบ เพื่อให้เข้าใจและจำได้ง่าย เช่น การพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบ infographic เป็นต้น   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนทางด้านเภสัชศาสตร์ให้เหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ลดการเรีบนการสอนแบบ lecture-based เป็นรูปแบบ active learning แบบหลากหลาย นอกจากนี้ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความร่วมมือในด้านการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งนักศึกษา และ คณาจารย์ ระหว่างสถาบันเภสัชศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนแบบต่างๆ รวมทั้ง application tool ต่างๆ มาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้น่าสนใจ และน่าติดตามมากขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th