หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อโนมา  สันติวรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   28 มิ.ย. 2560    ถึงวันที่   30 มิ.ย. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภากายภาพบำบัด   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    WCPT-AWP & PTAT CONGRESS 2017 "Moving towards healthy, longevity, and sustainability"
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 ก.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  นำเสนอผลงานและพัฒนาความรู้และประสบการณ์งานกายภาพบำบัดที่ทันสมัยของทั่วโลก หัวข้อที่อบรมได้แก่ - The role of physiotherapy education in delivering health, longevity, and sustainability - The extra-pulmonary challenged for physiotherapy in acute and chronic respiratory condition: more about muscle - Physical therapy education - The movement syste and impairment syndrome - Therapeutic Thai massage for musculoskeletal disorder - Physical therapy in health policy

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย พัฒนาการวิจัย และการบริการวิชาการทางด้านงานกายภาพบำบัด

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาการวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th