หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาแพทยศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วีรวัฒน์  มหัทธนตระกูล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน           เมื่อวันที่   29 มิ.ย. 2560    ถึงวันที่   30 มิ.ย. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Thai Pharmacy Education National Conference 2017 Theme: The New Horizon of Thai Pharmacy Education
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    03 ก.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  1. สถานการณ์ ทิศทางการจัดการศึกษาเภสัชศาสตร์ประเทศไทย 2. Innovative Pharmacy Education in ASEAN Countries 3. Collaborative Activities in Pharmacy Education among Pharmacy Schools in ASEAN Countries: Case Studies and Opportunities 4. Show and Share Case in Clinical Teaching 5. New Horizon of Pharmacy Education 6. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาเภสัชศาสตร์ 7.Workshp "Innovation for Pharmacy Education: Active Learning Tools: Engage Your Students with Fun and Free Tools

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  1. เภสัชศาสตร์ศึกษาใน 21st Century ต้องมีการปรับเปลี่ยนโดยการสอนแบบ active learning และใช้ tools ต่างๆที่ทันสมัย เหมาะสำหรับผู้เรียน 2. ต้องมีความร่วมมือกันในด้านวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การใช้ application ต่างๆมาปรับวิธีการเรียน การสอนแบบ active learning เช่นการใช้ Viewedit.com Kahhoot plickers padlet

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th