หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิราณี  ยงประเดิม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   22 มิ.ย. 2560    ถึงวันที่   23 มิ.ย. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักวิชาเภสัชศาสตร์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    จัดประชุมวิชาการ Clinical decision making : case-based leaning for pharmacists
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    03 ก.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  

จัดประชุมวิชาการให้กับเภสัชกรตามหัวข้อข้างต้น   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยด้านยาในโรคต่างๆ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยด้านยาในโรคต่างๆ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0475 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th