หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   06 22 2560    ถึงวันที่   06 23 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะแพทย์ ศิริราชพยาบาล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Advanced medical laboratory practice and application
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 มิ.ย. 2560


  เนื้อหา ?
   การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยวินิจฉัยและติดตามการรักษาโรค ในปัจจุบันความก้สวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การวิเคราะห์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเครื่องมือและเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ ภาควิชาอายุรศาสตร์จึงได้จัดให้มีการอบรมศาสตร์ทางห้องปฏิบัติการเริื่อง Advanced medical laboratory practice and application เพื่อให้ความรู้ด้านการปฏิบัติงานทั่วไปและเฉพาะทางที่ทันสมัยและนำไปใช้ได้จริงแก่ผู้เข้าอบรม ให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการตรวจต่างๆ โดยเฉพาะด้านจุลชีววิทยาและโลหิตวิทยา

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
   ทราบเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ใหม่ๆ ทั้งสถานการณ์ดื้อยาของเชื้อจุลชีพและการตรวจคัดกรองทาลัสซีเมีย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th