หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  บงกชกร  พลไชย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   21 มิ.ย. 2560    ถึงวันที่   23 มิ.ย. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สนว.เภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    คณะทำงานจัดการประชุม Clinical decision making ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 มิ.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  การประชุมวิชาการ Clinical decision making จัดขึ้นเพื่อให้เภสัชกรทราบถึงกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลและเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจดูแลด้านยาแก่ผู้ป่วยในกลุ่มโรคต่างๆที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุข ได้แก่ โรคเรื้อรัง เบาหวาน ระบบหัวใจและหลอดเลือด ไต จิตเวช วัณโรค ปอดอุดกั้นเรื้อรัง รวมถึงการประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางเภสัชกรรมแขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาช่วยในการดูแลผู้ป่วย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  แนวทางในการตัดสินใจอย่างเป็นระบบในภาวะโรคต่าง ๆ โดยใช้กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ความรู้ในโรคต่าง ๆ และการตัดสินใจแก้ไขปัญหาผู้ป่วย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th