หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน           เมื่อวันที่   21 มิ.ย. 2560    ถึงวันที่   23 มิ.ย. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มวล.   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    Clinical decision making: Case -based learning for pharmacists
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 มิ.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  ประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ โดยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์เป็นผู้จัดงานประชุม โดยมี อ.ธนวัฒน์ เป้นวิทยากรร่วมในงาน ในหัวข้อ How to adjust insulin for diabetes patient safety

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ประยุกต์ ให้นำมาใช้ในการจัดการประชุม ครั้งถัดไป ให้ดีกว่าเดิม โดยให้ตอบอัตลักษณ์ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ความรูั้ด้านเภสัชกรรมคลินิก ความรูัด้านการจัดประชุม และการประยุกต์ใช้ในแง่ต่างๆ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th