หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   19 มิ.ย. 2560    ถึงวันที่   19 มิ.ย. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงกาประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 มิ.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  ทิศทางการวิจัยของ สกว.ซึ่งดำเนินการวิจัยตามนโยบายของประเทศไทย ซึ่งจะเน้น Research Knowledge Translation สร้างงานวิจัยที่มี impact ที่สามารถนำไปใช้ได้ในวงกว้าง และสามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์หรือสู่การพัฒนาชุมชนได้ Siam snail การวิจัย Protein เมือกหอยทากและนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ที่สามารถสร้างมูลค่าการตลาดสูงถึง 100 ล้านบาทในปี 2559 ในการประเมินคุณภาพงานวิจัยระดับสาขาวิชา พบว่ามีสถาบันที่คะแนนเต็ม ประกอบด้วย จุฬาฯ มหิดล มข มช มจธ มอ และ มน สาขาคณิตศาสตร์ ดังนั้นต้องวางแผนการทำงานวิจัยเพื่อผลงานวิจัยออกมาให้เด่นและนำไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่ใช่เพียงการตีพิมพ์ผลงานเท่านั้น

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เพื่อการวางแผน การนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับการสนับสนุนงบประมาณของ สกว.

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ผลการประเมินระดับคุณภาพของงานวิจัยที่ได้สามารถนำไปใช้ในการวางแผนต่อเนื่อง PDCA (C)

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th