หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มุจลินท์  ซ้ายเกลี้ยง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   15 มิ.ย. 2560    ถึงวันที่   17 มิ.ย. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   บริษัทไทยโอบายาชิ คอปอเรชั่น   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    TOC Summer Camp 2017
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    21 มิ.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  - เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร - ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง - TOC Training Center งานด้านวิศวกรรมและความปลอดภัย - ดูงานด้านความปลอดภัยโครงการสามย่าน - ดูงานด้านความปลอดัภยโครงการหลังสวนวิลเลจ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสร้างเครือข่ายสถานประกอบการ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ปรับเนื้อหาการเรียนการสอน เช่น ระบบมาตรฐาน LEED เป็นต้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th