หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ทัศนี  ชูเชื้อ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   15 มิ.ย. 2560    ถึงวันที่   17 มิ.ย. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 20
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 มิ.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  

1.         The NIH Undiagnosed Diseases Program and Network: Diagnoses and Discoveries

2.         Functional discovery through genome manipulation

3.         Natural non-antibiotic antibacterials for food safety and medicine

4.         ​Integrative Genetics: From Cancer Genetics to Cellular Immunotherapy

5.         Ethics Talk: Genetics and Ethics toward Thailand 4.0

6.         Epigenomic roles of repetitive sequences in cancer: possible novel targeting therapy and screening

7.         From actinomycete genome to novel drug discovery                                                                              

8.         Clinical exome: Technologies, applications and implications

9.         Implications of exome to patients with neurological disorders

10.       Prelimplantation genetic diagnosis: State of the art

11.       Genetic history of Thai people

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการเรียนการสอนและการงานวิจัย โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยี next generation sequencing เพื่อทำ exome ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการวิจัยและการรักษา รวมถึงการใช้ exome ในการวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม

การสร้างสายพันธุ์กลายพันธ์ด้วยเทคโนโลยี  CRISPR/Cas9  สามารถนำมาใช้ในการวิจัยเพื่อร่นระยะเวลาในการสร้างสายพันธุ์กลายพันธุ์ได้  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

การใช้เทคโนโลยี CRISPR/Cas9  มาใช้ในการทำงานวิจัย และจริยธรรมการวิจัยทางพันธุศาสตร์พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th