หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรรถวดี  แซ่หยุ่น   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   22 พ.ค. 2560    ถึงวันที่   22 พ.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   DKSH   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Advance Technology for Pharmaceutical Industry
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 มิ.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  1. เทคนิคการวิเคราะห์ด้วย X-ray diffraction และการใช้เครื่องแบบ benchtop 2. เทคนิคการวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมยาตามมาตรฐาน ISO และ USP 3. เทคนิคการวัดขนาดอนุภาคแบบต่างๆ การควบคุมคุณภาพ และเครื่องมือที่ใช้

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ใช้ในการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เทคโนโลยีใหม่ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th