หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรรถวดี  แซ่หยุ่น   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   17 พ.ค. 2560    ถึงวันที่   19 พ.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ก้าวทันเครื่องสำอาง 2 : All about sunscreens
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 มิ.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  1. Sunscreen and sunscreen products 2. Suntan products 3. Natural sunscreens 4. Sunscreen formulation 5. In vitro and In vivo test for sunscreen product according to ISO 6. Sunscreen regulations and registration in each countries

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ใช้ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาการเครื่องสำอาง และใช้ในการพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณพ์ป้องกันแสงแดด

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th