หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   56 1849    ถึงวันที่   56 1849
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงาน สสจ.สงขลา และโรงพยาบาล สงขลา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 มิ.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  ได้เข้านิเทศงานนักศึกษา 1. โรงพยาบาลสงขลา พบว่า ในส่วนของนักศึกษามีความเรียบร้อยอย่างดี และได้รับการชื่นชมจากทางแหล่งฝึก ในส่วนของแหล้งฝึกอยากให้มีการสนับสนุนด้านการทำงานวิจัย และการส่งเภสัชกรไป training ความรู้ด้านต่างๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัย 2. สสจ. พบว่า นักศึกษาประพฤติตัวดี ได้รับคำชื่นชม แต่ได้ชี้แจงในส่วนของวันเวลาในการฝึกงาน และจำนวนชั่วโมงฝึกงาน เรียบร้อยแล้ว

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความรู้ด้านการพัฒนานักศึกษาให้สามารถเข้ารับการฝึกงานได้อย่างมั่นใจ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาระบบการส่งข้อมูลฝึกงาน ไปยังแหล่งฝึก พัฒนานักศึกษา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th