หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิราณี  ยงประเดิม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   06 มิ.ย. 2560    ถึงวันที่   09 มิ.ย. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ม.วลัยลักษณ์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ปี 6
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 มิ.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  

นิทเศแหล่งฝึก ดังนี้ รพ.คำเขื่อนแก้ว/รพ.วารินชำราบ/รพ.กุฉินารายณ์/ศูนย์วิทยาศาสตร์กการแพทย์ 9 นครราชสีมา

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้ทราบถึงประสบการณ์ที่นักศึกษาได้รับจากแหล่งฝึก

- ได้ร่วมสังเกตการณ์ การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา

- ปรึกษาหารือกับอาจารย์แหล่งฝึก เรื่องแนวทางการรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในปีต่อไป และการพัฒนาแหล่งฝึก  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th