หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุวิมล  บวรศุภศรี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   07 มิ.ย. 2560    ถึงวันที่   08 มิ.ย. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาโรงพยาบาล
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 มิ.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  1. แผนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาโรงพยาบาล ข้อมูลระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานในแต่ละผลัด 2.การสะท้อนปัญหาจากแหล่งฝึกปฎิบัติงาน - การพัฒนาแหล่งฝึกให้มีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ โดยการสอบถามจาก preceptor แหล่งฝึกในการไปนิเทศงาน - ปัญหาแบบประเมินการฝึกปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับการฝึกงาน - ม.บูรพา เสนอให้จัดประชุมเรื่องการประเมินวรรณกรรมให้แหล่งฝึก 3.การฝึกปฏิบัติงานระบบยา จะมีการบัังคับให้ฝึกในปีหน้า นศ.รหัส 57 โดยที่ประชุมพูดถึงปัญหาคือ มหาวิทยาลัยต้องมีการเตรียม preceptor ที่ดูแลนัักศึกษา ซึ่งควรเป็นรพ. ขนาด 60 เตียงขึ้นไป โดยที่ประชุมโดย อ.อุษณีย์ เสนอว่าหลังการฝึก ควรมีการประเมินการนำคู่มือไปใช้หลังการฝึกงาน โดยเมื่อฝึกไปถึงผลัดที่ 4 ควรมีการสอบถามความเห็นเรื่องคู่มือระบบยาอีกครั้ง และมีการสะท้อนปัญหาโดยเชิญแหล่งฝึก อาจารย์ และนักศึกษามาพูดคุย 4.จะมีการจัดประชุม RDU&patient Safety ให้กับ preceptor ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561 ที่โรงแรมเอเชีย ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งชื่อ preceptor มหาวิทยาลัยละ 2 ท่านเข้าร่วมประชุม โดยส่งชื่อและสถานที่ทำงาน ภายในวันพุธที่ 14 มิย 60 แจ้งให้ อ.สุทธิพรทราบ 5.อ.สุทธิพร นำเสนอเรื่องแบบประเมิน Mini-Clinical Evaluation Excercise, Case-base discussion(CBD) อ.ปรีชา แนะนำว่าการประเมินนักศึกษา ให้เด็กประเมินตนเองและให้อาจารย์ 2 ท่านประเมิน เช่นตรวจคู่มือฝึกงาน เพื่อลด bias

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  - นำข้อมูลในการประชุมกลับมาปรับแก้ไขคู่มือและแบบประเมินการฝึกปฏิบัติงาน - ได้เห็นรูปแบบการประเมินต่างๆ ที่จะได้นำมาปรับใช้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - ข้อมูลที่ได้แลกเปลี่ยนจากการประชุม นำมาพัฒนาในการดูแลการฝึกปฏิบัติงานให้เหมาะสม

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th