หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ประเสริฐ  มากแก้ว   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   24 พ.ค. 2560    ถึงวันที่   27 พ.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยมหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    The 1st APACPH Conference Bangkok Region Conference and the 8th International Public Health Conferen
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 มิ.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และนำเสนอผลงานแบบปากเปล่าเรื่อง Bacteriological quality of water from coin operated vending machines and their hygienic conditions in Laem Chabang City Municipality, Chonburi , Thailand. โดยได้รับรางวัล Excellence Oral Presentation จากการนำเสนอในครั้งนี้ โดยข้าพเจ้านำเสนอใน Section Environmental and Occupational Health มีนักวิจัยทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่า ทั้งในประเทศและต่างประเทศมานำเสนอ โดยหัวข้อก็ครอบคลุมทั้งทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย เช่น การประเมินการรับสัมผัสสารหนูในคนงานจังหวัดระยอง การประเมินการได้ยินจากคนงานภาคการเกษตร เป็นต้น ซึ่งจากการได้ร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้ นอกจากการนำเสนอแล้วก็ยังได้โอกาสเข้าฟังปาถกฐา ของ Prof Masamine Jimba จากมหาวิทยาลัยโตเกียว อาจารย์จิมบาได้บรรยายถึง competency ของนักสาธารณสุขในอนาคตสำหรับคนที่ต้องการเข้าไปทำงานหรือแข่งขันในระดับ Global ว่า นอกจาก core ทางด้าน Public health ที่ทุกคนต้องได้แล้ว อาทิ เช่น ระบาดวิทยา ชีวสถิติ การบริหารสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม แล้ว Soft skill ก็มีความจำเป็นมากๆในการแข่งขันยุคปัจจุบันในระดับ Global ซึ่งทักษาะเหล่านั้น ได้แก่ เรื่องของการสื่อสาร ควาสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับคนอื่น วัมรธรรมที่หลกหลาย เป็นต้น

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  องค์ความรู้และเครือข่ายทางด้านวิชาการใหม่ๆทางด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ความรู้ที่จะต้องมองภาพ Health เป็นแบบองค์รวม ไม่แยกส่วน มีการบูรณาการในหลายศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากว่า Health ไม่ได้มีคำจำกัดความแค่คำว่า Disease

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th