หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุภัทร  สวนจันทร์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   29 พ.ค. 2560    ถึงวันที่   01 มิ.ย. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    Diagnostic screening for Physical Therapy
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 มิ.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  การคัดกรองโรคในระบบต่างๆเพื่อการตรวจประเมิน การรักษาและการส่งต่อ ที่เหมาะสมสำหรับนักกายภาพบำบัด

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  -สามารถคัดกรองโรคในระบบต่างๆทางกายภาพบำบัด เพื่อการวินิจฉัย รักษาและส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เหมาะสม -การประยุกต์ความรู้กับการเรียนการสอนข้างเตียงให้กับนักศึกษาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานทางคลินิก

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การพัฒนาระบบคัดกรองโรคทางกายภาพบำบัด

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th