หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จำนงค์  ธนะภพ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   22 พ.ค. 2560    ถึงวันที่   22 พ.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กรมกิจการผู้สูงอายุ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมการขับเคลื่อนงานด้านผุ้สูงอายุ (แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีง
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    01 มิ.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  เข้าประชุมการขับเคลื่อนงานด้านผุ้สูงอายุ (แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อรับฟังตัวชี้วัดและแนวทางการดำเนินงาน และรายละเอียดต่างๆ ของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ หลักจากได้รับการอนุมัติโครงการ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำไปใช้เป็นแนวทางในการเสนอโครงการ ตามแผนบูรณาการ ในปีงบประมาณถัดไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th