หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ถนอมจิต  สุภาวิตา   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   16 พ.ค. 2560    ถึงวันที่   17 พ.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถายันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    31 พ.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  

1.ชนิดของสัตว์ที่ต้องขอดำเนินการจรรยาบรรณ

2. พรบ.สัตว์ใช้ทางวิทยาศาสตร์ และ พรบ. เกี่ยวข้อง

3. มาตฐานของสัยว์เลี้ยง และมาตรฐานของโรงเลี้ยงสัตว์

4. ส่วนของชุดกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการขอจรรยาบรรณ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. รู้ถึงการเขียนแบบฟอร์มต่างๆในการขอจรรยาบรรณ เกี่ยวกับสัตวว์ใช้ทางวิทยาศาสตร์

2. รู้มาตรฐานของสถานที่เลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การทดลองทางวิทยาศาสตร์ หรือการเรียนการสอน สามารถกำหนดพันธุ์ของสัตว์เลี้ยง และอายุ ขนาด ให้ได้มาตรฐาน และการรับสัตว์เลี้ยงมาดูแลอย่างไรก่อนการทดลอง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th