หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อโนมา  สันติวรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   26 พ.ค. 2560    ถึงวันที่   27 พ.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ที่ประชุมอธิาารบดีแห่งประเทศไทย/โรงแรมอโนมา   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Outcome Based Education and AUN-QA
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    31 พ.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  ความสำคัญและวิธีการจัดทำหลักสูตรโดยใช้ outcome จากผู้ใช้บัณฑิตและองค์กรที่เกี่ยวข้องเป็นที่ตั้งในการกำหนด outcome ของหลักสูตร ตลอดจนการกำหนด curriculum mapping และการจัดทำวัตถุประสงค์ของรายวิชา ให้มีการประเมินผลที่ตรงกับ outcome ที่กำหนดไว้

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรที่รับผิดชอบ และนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบให้มีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกัน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาในหลักสูตร

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th