หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พรรษมนตร์  พาลี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   24 พ.ค. 2560    ถึงวันที่   24 พ.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Updated national medical Education Accreditation Process
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 พ.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  การรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต - ตามประกาศแพทยสภา ที่ 12/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิดดำเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ - จะตรวจรับรองตาม New criteria in Thai National Standards for Medical Education (TMC.WFME.BME 2017 Standards) โดย สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์(IMEAc) - เกณฑ์มาตรฐาน TMC.WFME.BME 2017 Standards จะมีข้อมาตรฐานพื้นฐานทั้งหมด 109ข้อ และข้อมาตรฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ 90ข้อ - TMC.WFME.BME 2017 Standards ต่างจาก World Federation for medical Education, Basic Medical Education WFME Global Standard foe Quality Improvement, The 2015 Revision โดยของไทยจะเพิ่มขึ้นในข้อ B6.2.4 B8.3.2 และ B9.0.4 -การ Site Visit ของผู้ตรวจจะเข้าประเมินหลังจากสถาบันส่ง SAR ให้ IMEAc ประมาณ 4เดือน -จะต้องตรวจ WFME เมื่อมีการปรับปรุงหลักสูตรที่กระทบโครงสร้างหลักสูตรหรือมีการปรับปรุงที่จะต้องรายงาน สกอ. หรือเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของ มคอ.2 -จะต้องตรวจประเมินทุก 5ปี รายงานผลการดำเนินการในทุกปี การตรวจรับรองระดับสถาบัน(คณะ/สำนักวิชาฯ) จะต้องตรวจประเมินโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อเป็นไปตามข้อมาตรฐาน B9.0.4

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำมาปรับแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูล เพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเล่มสำหรับการประเมิน WFME

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สรุปเล่มการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานได้อย่างถูกต้อง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th