หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พีรรัชต์  ไทยนะ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   18 พ.ค. 2560    ถึงวันที่   20 พ.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทบาลัยบูรพา   จังหวัด  ชลบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    งานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวืทยาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 39 หัวข้อ illustrious Issues in Pharmaco
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 พ.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  

- มีการปาฐกถาเกียรติยศ รศ.ดร.จิรวัฒน์ สดาวงศ์วิวัฒน์ ในหัวข้อ Redox signaling from life to death 

- มีการบรรยายเกี่ยวกับผลงานวิจัยโดยใช้วิทยาการสมัยใหม่ในหัวข้อทีเกี่ยวของกับยาทีใช้รักษา cancer และ viral infection ในหัวข้อต่อไปนี้

·    Quantitative systemic pharmacology: New approaches eo drug discovery and stratified medicine

·    Advancement of precision medicine in cancer

·   Systemic approach to precision medicine

·    Engineered synthetic antibody for cancer detection and treatment

·    NK cell-based immunotherapy  in viral infection and its clinical approach

·    Molecular regulation of cancer stem cell in lung cancer

-มีการบรรยายเกี่ยวกับ natural product ในหัวข้อต่อไปนี้

·    แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒน่สมุนไพร

·   Renieramycin alkaloids from the blue sponge, Xestospongia sp. As new anticancer agents

·    Pharmacokinetics of herbal extracts: A case study of ECa233

มีการบรรยายในหัวข้ออื่นๆ ดังนี้

·   The ER membrane located RM1 E3 ligase complex is involced in ERQC autophagy and priming stressed cells in apoptosis

·    Updated on in vitro models in nanotechnology and drug development research

·    Nanoparticle based-drug deliver system for current targeted therapy

·    Long term effectiveness of DSS in schizophrenia

-    มีการแสดงผลงานวิจัยในรูปโปสเตอร์จำนวน 52 เรื่อง

- มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Zebrafish in Experimental Pharmacplogy

   

 

 

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  -นำความรู้ไปประยุกต์ในการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ ปฏิบัติการและการวิจัย โดยเเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Zebrafish in Experimental Pharmacology สามารถนำมาประยุกต์แทนหนูทดลอง ในการศึกษาความเป็นพิษของสาร ผลต่อระบบหัวใจ และไหลเวียนเลือด และ ระบบอื่นๆ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th