หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ฉวีวรรณ  คล่องศิริเวช   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน           เมื่อวันที่   16 พ.ค. 2560    ถึงวันที่   17 พ.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว)   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    23 พ.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  1) พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 2) จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 3) มาตรฐานสัตว์และการเลี้ยงสัตว์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้กับงานสอนและงานวิจัยที่มีการใช้สัตว์ทดลอง

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การกำหนดมาตรฐานสัตว์เลี้ยงและสถานที่เลี้ยงสัตว์ ของหน่อวนงานที่เกี่ยวข้อง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th