หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   20 พ.ค. 2560    ถึงวันที่   22 พ.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   BCC    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    นำเชื้อที่คัดแยกได้จากงานวิจัยไปฝากเก็บรักษาเป็นสายพันธุ์มาตรฐาน
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    22 พ.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  จุลินทรีย์กลุ่ม Streptomyces และ Bacillus ที่แยกได้จากงานวิจัยไปฝากเก็บรักษาไว้เป็นสายพันธุ์มาตรฐานเพื่อใช้ในการศึกษาขั้นสูงต่อไป และเผยแพร่เป็นสาธารณะ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารขอนำเชื้อที่ฝากเก็บรักษามาศึกษาในขั้นสูงได้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำมาเป็นสายพันธุ์มาตรฐานเพื่อไปศึกษาทางด้าน Drug-based discovery

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th