หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาแพทยศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วีรวัฒน์  มหัทธนตระกูล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   16 พ.ค. 2560    ถึงวันที่   17 พ.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว)   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    22 พ.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  สืบเนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 กันยายน 2558 ดังนั้นผู้ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ทุกคนต้องได้รับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดยต้องสอบผ่านการอบรม ซึ่งมีหัวข้อการอบรมดังนี้ 1. ภาพรวมการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 2. พรบ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3.จรรยาบรรการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และหลักการเขียนข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์ 4. มาตรฐานสัตว์และการเลี้ยงสัตว์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  1. ใช้ในการ handle สัตว์ทดลองในห้องปฏิบัติการของนักศึกษา 2. ใช้ในการดูแลสัตว์ทดลองในงานวิจัย 3. ใช้ในการพิจารณาโครงการวิจัยในสัตว์ทดลอง

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  1. ใช้ในการพัฒนาการพิจารณาโครงการวิจัยของ คกส.

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th