หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พวงทิพย์  ภู่พงษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   11 พ.ค. 2560    ถึงวันที่   11 พ.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ทปอ.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การพัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (Tier I)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 พ.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  ความรู้เรื่องเกณฑ์การประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  หลักสูตร Tier I เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกณฑ์ AUN-QA เพื่อให้ผู้อบรมทราบแนวทางการประเมินหลักสูตร ซึ่งก่อนจะอบรม Tier II ต้องมีการสอบวัดความรู้และทำ desktop analysis ช่วงเดือน มิ.ย. ก่อนเพื่อคัดเลือกผู้ร่วมอบรมใน Tier II ในวันที่ 1 ก.ค. 2560

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th