หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พวงทิพย์  ภู่พงษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   28 เม.ย. 2560    ถึงวันที่   29 เม.ย. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ทปอ.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Outcome-based education and AUN-QA
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 พ.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  อบรมความรู้พื้นฐานเรื่อง Outcome-based education และความเชื่อมโยงกับ AUN-QA และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (TQF) โดยให้นำหลักสูตรของตนเองมาวิเคราะห์การเขียน Program learning outcome การกระจายผลการเรียนรู้สู่รายวิชา การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ outcome ที่กำหนด ตลอดจนออกแบบการวัดและประเมินผลในรายวิชา โดยดำเนินการควบคู่กับการบรรยายและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินการ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำมาใช้ปรับปรุงหลักสูตร (ปรับย่อยในเนื้อหา) เพื่อให้หลักสูตรมีลักษณะเป็น outcome-based ตามที่ มคอ.1 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ระบุ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยจะต้องจัดประชุมเพื่อระดมสมอง วางแผนการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความต้องการที่จำเป็น (need) ของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนำมาเป็นหนึ่งใน input ในการออกแบบหลักสูตร กำหนด program learning outcome หรือ expected learning outcome ของหลักสูตร ทบทวนเนื้อหารายวิชาที่ต้องเรียนรู้ในหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาได้ outcome ตามที่กำหนด รวมถึงออกแบบการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลให้สอดคล้องตามผลลัพธ์การเรียนรู้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th