หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิรารัตน์  สองสี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   02 พ.ค. 2559    ถึงวันที่   05 พ.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยทักษิณ   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 พ.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  เป็นการประชุมวิชาการภายใต้หัวข้อ ประเทศไทย 4.0 "วิจัยขับเคลื่อนสังคม" และมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการและวิจัยในแขนงต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมและเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ทราบแนวทางในการวิจัยในยุคประเทศไทย 4.0 และได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาหรือต่อยอดงานวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th