หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มาลาตี  ตาเยะ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   02 พ.ค. 2560    ถึงวันที่   05 พ.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยทักษิณ   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 27
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 พ.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2560 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 880 คน โดยมีการประชุมวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง Thailand 4.0 "Research to Mobilize Society" และนำเสนอผลวิจัยทั้งในรูปแบบโปสเตอร์และวาจา มากกว่า 300 ผลงาน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  -นำความรู้ที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยพื้นฐานไปสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบนโยบายThailand 4.0 "Research to Mobilize Society"

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาแนวคิดการวิจัย จากงานวิจัยพื้นฐานไปสู่การสร้างนวัตกรรม

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0466 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th