หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   21 เม.ย. 2560    ถึงวันที่   01 พ.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Kagoshima University/Alzheimers' disease association Japan   จังหวัด  ---------------- เลือกจังหวัด ----------
  เรื่อง/หลักสูตร    นำเสนอผลงานวิจัย/เจรจาความร่วมมือ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 พ.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  ได้รับเชิญจาก Kagoshima University ให้ไปนำเสนอสัมมนาในหัวข้อ “Neuroprotective efficacy of natural products against xenotoxicity induced apoptosis and memory loss” และในการเดินทางไปในครั้งนี้ยังได้มีโอกาสเจรจาความร่วมมือ พบปะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของ Kagoshima University ได้แก่ หัวหน้าแผนกการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ หัวหน้าแผนกกายภาพบำบัด คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ และคณาจารย์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยมีความสนใจในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การฝึกงาน และการแลกเปลี่ยนบุคลากร และนักศึกษาระหว่างทั้ง 2 สถาบัน นอกจากนี้ Professor Goto และ Professor Majima ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากประเทศแคนาดา และสหรัฐอเมริกา ยังได้ให้ความสนใจงานวิจัยด้านมะเร็งช่องปาก และการประสานความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยมีแผนมาเดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัย และการสอนนักศึกษาแบบ English program โดยการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือในครั้งนี้ขยายผลจากการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวิจัยในการไปนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ด้าน Alzheimer’s disease ในการประชุม 32nd International Conference of Alzheimer’s disease ในหัวข้อ Lead induced learning deficit and memory loss in mice: Neuroprotective efficacy of Curcuma longa ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย โดยอยู่ในกรอบงบประมาณการสนับสนุนของสถาบันวิจัย ซึ่งทาง Kagoshima University ได้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านที่พัก ตลอดการระยะเวลาการเจรจาความร่วมมือ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เพื่อเป็นการวางแผนความร่วมมือด้านการวิจัย วิชาการ และการแลกเปลี่ยนบุคคลากร นักศึกษาระหว่าง Walailak University และ Kagoshima University ในด้านการเข้าร่วมประชุม The 32nd International Conference of Alzheimer’s disease ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เป็นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ วิจัย และสร้างเครือข่ายด้านวิจัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ขยายผลเพื่อให้เกิดความร่วมมือและการวิจัยร่วมกับสถาบันต่างๆ ทั้งในด้านวิชาการการวิจัยและการแลกเปลี่ยนบุคคลากรและนักศึกษา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th