หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุชจรี  จีนด้วง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   27 เม.ย. 2560    ถึงวันที่   30 เม.ย. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Walkerhill Seoul Hotel, Seoul, Korea   จังหวัด  ---------------- เลือกจังหวัด ----------
  เรื่อง/หลักสูตร    the 5th Seoul International Congress of Endocrinology and Metabolism 2017
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 พ.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  งานประชุม the 5th Seoul International Congress of Endocrinology and Metabolism 2017 เป็นงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่เน้นการนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านระบบเมแทบอลิก และต่อมไร้ท่อ เช่น ไขมันและภาะหลอดเลือดแดงแข็ง โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคอ้วนลงพุง โรคเกี่ยวกับกระดูก และโรคทางระบบต่อมไร้ท่ออื่นๆ เป็นต้น โดยงานประชุมได้นำเสนอแนวทางการรักษาโรคชนิดใหม่ๆ ยาชนิดใหม่ ที่ได้จากการพัฒนาจากงานวิจัยสู่การทดลองทางคลินิก

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้พัฒนาความรู้ทางด้านงานวิจัย จากนักวิจัยชั้นนำจากต่างประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญ ทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวศาสตร์ทางด้านระบบเมแทบอลิกและต่อมไร้ท่อมากขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  มีแนวคิดในการต่อยอดเพื่อพัฒนางานวิจัยทางด้านระบบเมแทบอลิกมากขึ้น รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลใหม่ๆ เทรนด์ทางด้านงานวิจัย ที่นอกจากจะสามารถนำไปใช้ในงานวิจัย ยังนำไปใช้ในการเรียนการสอน นศ ระดับ ป ตรี และบัณฑิตศึกษาได้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th