หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   56 748    ถึงวันที่   56 948
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักวิชาเภสัช ม.วลัยลักษณ์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    จัดประชุมร่วมโครงการเตรียมจัดการระบบยา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    11 พ.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ คณะเภสัช มอ. จัดประชุมพัฒนาแหล่งฝึก ในการจัดประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาจากทั่วทั้งภาคใต้ ประมาณ 60 คน และได้รับเกียรติ จากวิทยากรชื่อดังจากทั่วประเทศ อาทิ เช่น อ.ดร.ภญ.อินทิรา กาญจนพิบูลย์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ภก.มานัส สิทธิชัย โรงพยาบาลสมุทรสาคร ภก.พิชญ์สิทธิ์ อุดมนุชัยทรัพย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ภญ.จารุณี วงศ์วัฒนาเสถียร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ภญ.อุดมลักษณ์ รังสิยาภรณ์รัตน์ โรงพยาบาลอุดรธานี ภญ.เกสร แก้วคำแสน โรงพยาบาลอุดรธานี มาเป็นวิทยากร ซึ่งได้ช่วยสร้างพลังให้กับเภสัชกรที่เข้ามาร่วมงานในการพัฒนาการฝึกงานการจัดการด้านยา ให้เกิดขึ้นในภาคใต้ให้ได้ และที่ขาดไม่ได้คือ รศ.ภญ.ธิดา นิงสานนท์ อดีตนายกสภาเภสัชกรรม ที่เสียสละเวลามาช่วยในการจัดการประชุมในครั้งนี้

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การจัดการสอนระบบยา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ความรู้ด้านการฝึกงานระบบยา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th