หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุรดีนา  จารง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   02 พ.ค. 2560    ถึงวันที่   05 พ.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยทักษิณ   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 พ.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  เข้าร่วมนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ หัวข้อ "ฤทธิ์ของสารชาลโคนสังเคราะห์ต่อการเจริญของเซลล์มะเร็งเเละการชักนำการตายภายในเซลล์มะเร็งเต้านมเพาะเลี้ยงชนิด SKBR-3" และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

แนวทางการขอทุนสนับสนุนการทำวิจัย และการสนับสนุนงานวิจัยตามนโยบายไทยเเลนด์ 4.0  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - คำเเนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในการปรับปรุงแนวทางงานวิจัย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของสารสมุนไพร เเละสารสังเคราะห์ให้สามารถใช้งานได้จริงในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0456 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th