หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   03 พ.ค. 2560    ถึงวันที่   06 พ.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยทักษิณ   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจาปี 2560 และ การประชุมวิชาการระดับชาติด้
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    07 พ.ค. 2560


  เนื้อหา ?
   S1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ชีววิทยา ชีวศึกษา สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีผลิตพืช เทคโนโลยีผลิตสัตว์ อุตสาหกรรมเกษตร ทรัพยากรประมง ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง S2 วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประกอบด้วยกลุ่มวิชา เคมีศึกษา อนินทรีย์เคมี อินทรีย์เคมี ชีวเคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีโพลิเมอร์ เคมีวิเคราะห์ เคมีปิโตรเลียม เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีเทคนิค นิวเคลียร์เคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์ เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชกรรม เภสัชวิทยาและพิษวิทยา เครื่องสำอาง เภสัชเวช เภสัชชีวภาพ วิศวกรรมเคมีและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง S3 ฟิสิกส์ศึกษา ฟิสิกส์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ศึกษา ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง S4 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยสาขา คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารเครือข่าย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง S5 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุข พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์การแพทย์ฯ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง S6 การศึกษา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา พื้นฐานการศึกษา หลักสูตรและการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนวการศึกษา พลศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาพิเศษ การศึกษาข้ามวัฒนธรรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง S7 มนุษยศาสตร์ ประกอบด้วยนิเทศศาสตร์ ปรัชญา ภาษา วรรณกรรม นาฎกรรม ศิลปวัฒนธรรมและนิเทศศาสตร์ คติชนวิทยา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง S8 สังคมศาสตร์ ประกอบด้วย สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม ปัญหาสังคม สังคมศาสตร์ อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษย์นิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม พัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิศาสตร์สังคม รวมทั้ง รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง S9 บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง S10 ผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ประกอบด้วย จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ศิลปะไทย สื่อประสม Media Arts ศิลปะแนวคิดอินสตอลเลชั่น การแสดงดนตรี การประพันธ์เพลง ละคร การแสดงพื้นบ้าน นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ร่วมสมัย การออกแบบทุกสาขา สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ นวัตกรรมทางการศึกษา และสื่ออื่น ๆ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอภาคบรรยาย ที่เกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของรายวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะปัญหาพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ได้เสวนากับนักวิจัยที่ทำงานวิจัยที่คล้ายคลึงกันทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ก่อเกิดความร่วมมือในการทำงานวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0464 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th