หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตตาภรณ์  มงคลแก่นทราย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   01 พ.ค. 2560    ถึงวันที่   02 พ.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กระทรวงแรงงานและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชาพิจารณ์โครงการการศึกษาวิเคราะห์สภาพงานอันตรายสำหรับเด็กในประเทศไทย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 พ.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  การศึกษาเกี่ยวกับการทำงานที่ปลอดภัยในเด็กอายุ 15-17 ปี ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา การระบุลักษณะงานที่ให้ทำได้ น้ำหนักยก การทำงานบนที่สูง สภาพแวดล้อมในการทำงานโดยเฉพาะอุณหภูมิ ความชื้นบริเวณที่เด็กทำงาน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การนำผลการศึกษาจากการอบรมไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษาในการเรียนการสอนต่อไป เพื่อให้นักศึกษาตระหนักเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กอายุ 15-17 ปีที่ทำงานนั้น ยังมีบางจุดที่ยังสามารถศึกษาได้เพิ่มเติมเช่น ภาระงานที่เด็กสามารถทำได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม การจัดเวลาพักให้เด็กขณะที่ทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน ดังนั้น สามารถนำหัวข้อนี้ไปทำการศึกษาวิจัยต่อยอดได้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th